Лечение, Болезни, Лекарства, Инструкция   -  Справочник
Лечение, Болезни, Лекарства, Инструкция   -  Справочник
Призер
Интернет-фестиваля
национального домена UZ
На главную Cтраница : Главная | Ўзбекча | Касалликлар | ГИЖЖА ВА УНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.
Лечение, Болезни, Лекарства, Инструкция   -  Справочник Лечение, Болезни, Лекарства, Инструкция   -  Справочник
Популярные компании
Санаторий Мерсиан

Санаторий Мерсиан основан в 2007 году Узбекско-Корейским совместным предприятием на месте бывшей обл   

Неврологическая клиника SPECTRA NEVROLOGY

Стационарное лечение остеохондроза и грыжи позвоночника   

Клиника SABA DARMON

Юкори малакали, бепуштлик даволашда 20 йиллик тажрибага эга шифокорлар сизга, арзонлаштирилган нархларда куйидаги хизматлар курсатади.   

Неврологическая клиника NeyroMED Servis

Специализированный медицинский центр NeyroMED Servis, предоставляет высококвалифицированные неврологические услуги.   

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан (далее по тексту Министерство) является центральн   

Новые консультанты
Амбарцумов Левон Валерьевич
Врач-психиатр, Ташкентская Республиканская психиатрическая больница с интенсивным наблюдением
Зокирхонов Шахзод Дилшод угли
Сосудистый хирург, флеболог
Диагностика и лечение любых заболеваний сосудов
Лечение варико

Хакимов Азизбек Азимович
Врач Реабилитолог-ЛФК
ЛФК при грыже позвоночника
ЛФК при сколиозе
ЛФК при артрозе(гон

Жаннатиллаев Сардор
pediatr

ГИЖЖА ВА УНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.Гижжалар—одам, хайвон ва усимликларда касаллик кузгатувчи  паразит чувалчанглар.

Бугунги кунда хар хил гижжа касалликлари купайиб бормокда. Купгина касалликларнинг  сабабчиси булган  «гижжа» узи нима?

Паразит куртлар одамларга кадим замонлардан маълум булган.Бу хакда эрамиздан аввалги  16 асрдаги папирус  когозлардаги езувларда айтиб утилган. Гиппократ  гельминтларни бир неча  касалликларнинг сабабчиси деб курсатган. Табобат илмининг олимлари, дахоларидан бири булган Абу Али ибн Сино хам  уз асарларида куртларни таърифлаб берган.

Хозирги кунда одамлар , хайвонлар  ва усимликларнинг  хисобига яшовчи паразитларнинг  15 мингдан зиед тури  маълум. Уларни тиббиетнинг алохида сохаси--- «Гельминтология» урганади.

 

Гельминт пайдо киладиган касалликлар «Гельминтозлар» деб аталади.

 

Гельминтлар 4 турга булинади.


1.Ясси чувалчанглар- трематодалар ( сургичлар ва цестодалар еки лентасимон чувалчанглар).

2.Юмалок чувалчанглар (аскаридалар, килбош гижжа, острица, анкилостомида, трихинелла ва бошкалар).

3.Тиканбош чувалчанглар.

4.Халкали чувалчанглар еки аннелидлар.

Гельминтлар паразитлик килиб яшайдиган организм шу гельминтнинг хужайини хисобланади.

Етилган гельминт хужайини  организмида тухум куйиш еки личинка тугиш  оркали купаяди.

Гельминтлар одам организмининг нафас олиш , овкат хазм килиш , мускул системасида, жигар, ут пуфаги, талок, кон, мия, куз ва бошка органларида паразитлик килади. Гижжаларнинг хили, сони ва кайси органда паразитлик килишига караб касаллик хар-хил кечади. Паразитлар билан зарарланган  одамнинг вазни камаяди,коринда огрик ,кунгил айниши, ич кетиши еки бош айланиши, жиззакилик пайдо булади. Гижжа ичакда булса – ич котади еки ич кетиши, кунгил айниши, кайт килиш холатлари кузатилади. Жигарда булса-куз оки ва бадан саргаяди, шиш пайдо булади,баданга хар-хил доглар тушиши мумкин. Упкада булса- иситма чикиши ва йутал пайдо булиши мумкин.

Гельминтозда мехнат кобилияти пасаяди, болаларда ривожланиш оркада колади, яхши усмайди, хотира пасаяди,уйкуси нотинч булади ва хокоза.

 

Одамда купрок  аскаридалар, острицалар, килбош гижжалар учрайди.

 

АСКАРИДАЛАР- узунлиги 15-40см  келадиган думалок чувалчанглардир. Улар ингичка ичакда яшайди, тухумлари ахлат билан ташкарига чикади ва тупрокда ривожланади.

Бу гижжалар асосан кулини яхши ювмайдиган болаларда куп учрайди.Бемор иштахаси пасайиб, кунгли айниб туради, уйкуси бузилади, тажанглашади, коринда огриклар кузатилади ва айрим холларда  ичак тутилиб колиши мумкин.

ОСТРИЦАЛАР- узунлиги 3-12мм  булган куртлардир. Одам организмида  асосан ингичка ва йугон ичакда яшайди. Одамга  огиз ва бурунга тушадиган  чанг оркали юкади. Острицалар  орка чикарув тешигига урмалаб чикиб  тухум  куяди ва унинг кичишишига сабаб булади. Острицалар одамга ифлос куллар  ва озик овкат махсулотлари оркали хам юкиши мумкин. Хар бир инсон ,гижжа юктирмаслиги учун  хожатга бориб келгач  ва хамда уйку олдидан  ва уйкудан кейин  орка чикарув тешиги атрофини  совунлаб ювиши керак. Агар острицалар булса ,албатта ич кийими кийиб етиши ва ювингандан кейин орка чикарув тешик атрофига вазелин суртиб куйиш керак.

КИЛБОШ ГИЖЖА  ВА ТРИНИХЕЛЛАЛАР—Килбош гижжа- узунлиги 30-35мм булган ингичка чувалчанг. У куричак ва йугон ичакда яшайди.Аскаридалар каби юкади.

ТРИНИХЕЛЛАЛАР- узунлиги 4мм булади,одамга  чучка гушти ва еввойи хайвонлар гуштини еганда юкади.Касаллик юкканда беморнинг куз ва ковоклари шишиб, иситмаси чикади, мушаклари огрийди, баъзан оек  ва кул панжалари шишади. Кейинчалик  гавда ват ил мушакларида хам огрик пайдо булади, тирсак ва тизза бугимларида  харакат бузилади.Терига  тошма тошиши,ошкозон ва ичакларда бузилиш кузатилади, бош огрийди , уйку бузилади.

 

ДАВОЛАШ.

ГИЖЖАЛАРНИ  ХАЛК ТАБОБАТИ ЙУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ.

1. 3 булак саримсокпиезли 1 пиела  кайнатилган илик сув нахорга ичилади. 3 КУН.

2. Дастарбош гиехи+буйимодарон+эрман+калампирмунчок аралашмасидан 1 ош кошик олиб, 1 литр кайнок сувда дамлаймиз.Хар куни овкатдан олдин 3 махал  1 пиеладан ичилади.3КУН.

3.Ошковок уругини майдалаб 1 ош кошикдан  кунига 3 махал истеъмол килинади. 3 КУН.

4.Ярим литр сутни 2-3 булак чеснок билан кайнатиб, 10 дакика турсин  кейин совутиб илик холатда  кечкурун  хукна  (клизма) килинг. Даволаш муддати  1 хафта.

Халк табобати усталари паразитларни хайдашда беморга муолажа утказишдан олдин 24 соат  овкат емасликни тавсия этишади.

 

ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ.

Хозирги кунда паразитларни даволаш учун хар-хил дори воситалари мавжуд. Дорилар билан даволаш албатта шифокор билан маслахатлашган холда олиб борилади.

Дори препаратлардан: Гельминтокс-250, Маритон(Хиндистон),  Зентел, Кюраворм (Хиндистон)  ва шунингдек  гижжа хайдовчи Пижма ва Кассиа уруги.

Дори кабул килгандан кейин  гижжалар халок булаетиб узидан захарланиш чикаради, шу сабабли  организм захарланмаслиги учун  дезинтоксикацион препаратлар кабул килиш керак:Смекта ва бошкалар.

Хар бир касаллик  хар бир одамда индивидуал тарзда кечади, шуни хисобга олган холда  ,кандай даволаниш муолажасини олишдан олдин шифокорингиз билан маслахат килишни унутманг, сог булинг.

 

ДОКТОР – Ф.

 

Касалликлар

Информация с сайта: Не указан
Просмотров: 118064
Печать
Сообщить другу

(48 голосов)Справочник
Каталог предприятий
Популярные статьи
ГИЖЖА ВА УНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.
Гижжалар—одам, хайвон ва усимликларда касаллик кузгатувчи  паразит чувалчанглар.
Буг

Ошкозон ости бези касалланганда еки « Панкреатит »да пархез
Ошкозон ости бези касалланганда еки « Панкреатит »да пархез. Ошкозон ости  бези ял
ТАБИИЙ НИКОБЛАР – ЮЗ ТЕРИСИНИ ЁШАРТИРАДИ.
“Илик узилди” даври, илк баҳор чоғлари ҳар қандай турдаги тери у
КЎКРАК БЕЗЛАРИДАГИ ОГРИКЛАР САБАБИ ВА ДАВОСИ
Кўкрак безидаги оғриқлар аксарият аёлларни безовта қилганлиги аниқ. Биро
УТКИР БРОНХИТЛАР
Уткир бронхит--- бронхларнинг уткир яллигланиши.
Бу нафас органларининг  энг куп учрайдиг
Опрос пользователей
Как Вы оцениваете этот справочник?
Отлично
Хорошо
Надо подумать
Надо доработать
Захожу на сайт первый раз
Нет ответа


Облака тегов


Логин:
Пароль: